Villkor för Efforts utbildningar

Anmälan

Din anmälan är bindande när vi skickat en bekräftelse via mail på din anmälan. Får du ingen bekräftelse, vänligen kontakta utbildningsansvarig. En person kan anmäla flera deltagare från samma organisation. Efter anmälan tar vi normalt kontakt för att stämma av och komplettera med eventuellt ytterligare uppgifter och information.

Utbildningsavgift

I utbildningsavgiften ingår digitalt utbildningsintyg och digital dokumentation. Dessutom ingår rättning av skriftliga kunskapsprov och digitala utbildningsintyg. Avgiften är exklusive moms.

Vid öppna utbildningar (ej online) tillkommer kostnad för måltider enligt program, vanligen 300-350 kr per dag exklusive moms. Utbildningsavgiften faktureras normalt före utbildningsstart. Deltagare som deltar som privatperson behöver dessutom betala in utbildningsavgiften innan utbildningen startar. Betalningsvillkor: 15 dagar netto.

Förhinder/Avbokning


Öppna utbildningar 
  1. Av- eller ombokning av en eller flera utbildningsplatser ska alltid ske skriftligt via mail.
  2. Vid avbokning 42-21 dagar före utbildningsstarten debiteras 50% av utbildningsavgiften.
  3. Vid avbokning 20-0 dagar före utbildningsstarten debiteras 100% av utbildningsavgiften.
  4. Har du inte möjlighet att utnyttja din utbildningsplats, får den överlåtas till en kollega till dig.
Företagsanpassade utbildningar
  1. Av- eller ombokning av en beställd företagsanpassad utbildning ska alltid ske skriftligt via mail.
  2. Vid avbokning 42-21 dagar före utbildningsstarten debiteras 50% av utbildningsavgiften.
  3. Vid avbokning 20-0 dagar före utbildningsstarten debiteras 100% av utbildningsavgiften.
  4. Vid av eller ombokning ersätter kunden Effort för nedlagt arbete från offertaccept till avbokning mottagits.

Inställd utbildning

Effort förbehåller sig rätten att ställa in öppna och företagsanpassade utbildningar varvid utbildningsavgiften återbetalas. Övriga avgifter som är förknippade med utbildningen och som deltagaren redan betalat själv, exempelvis resor och logi kompenseras/återbetalas inte. I förekommande fall ska inställda utbildningar kommuniceras i rimlig tid innan utbildningsstart till berörda deltagare.

Force Majeure

Effort är inte ansvarigt för inställd utbildning eller skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarigt för skada i fall då utbildning helt eller delvis måste inställas p g a föreläsares sjukdom. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Effort självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Hantering av personuppgifter

Vi är noga med att de uppgifter du lämnar till oss hanteras på ett bra och säkert sätt. Se vår integritetspolicy för mer information.