Illustrerande modell över tillvägagångssätt vid aktionsforskning.

En kombination av managementforskning och hållbarhet

Forskning finns i Efforts DNA och sedan starten har vi tagit en position mitt emellan näringslivet och akademin. En av våra grundare var doktor i miljövetenskap. Sedan dess har flera personer med forskarbakgrund arbetat på Effort och sedan samarbetet med Chalmers startade har vi en industridoktorandplats och publicerar kontinerligt artiklar.

Vår forskning kombinerar konventionell managementforskning kring de faktorer som skapar framgångsrika organisationer med hållbarhetsbegreppet. Resultatet blir ett brett och mer långsiktigt perspektiv på framgång. Ett perspektiv som också är grunden för Effort och våra olika konsulttjänster. Forskningen bygger vidare på teorier och erfarenheter inom hållbarhet, strategi, förändringsledning och verksamhetssystem. Vi fokuserar på främst tre teman i forskningen:

Begreppet verksamhetssystem och dess tillämpning. Vi ställer oss bland annat frågan vilka konsekvenser olika tolkningar av begreppet verksamhetssystem får och vad en konstruktiv tolkning är, när vi fokuserar på att nå hållbara resultat och resultatförbättringar?
Modeller för förändringsarbete. Vilka konsekvenser får valet av modell som ska fungera som vägledning av förändringsarbetet? Hur ser en modell ut som framgångsrikt kan leda till en förändring mot hållbar framgång?
Begreppet hållbarhet och dess tillämpning. Hur används begreppet hållbarhet i organisationer idag och vilka konsekvenser får det? Vad skulle kunna vara en konstruktiv definition av hållbarhet?

Action Reflection

Vår forskningsmetod bygger på  så kallad Action Reflection. Metoden är utformad som en kombination av både observation och reflektion kring faktiska initiativ för verksamhetsutveckling samt intervjuer och datainsamling via workshops. Vi bedriver också, tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, så kallad hypotesdriven forskning. Genom att testa olika arbetssätt i praktiken och samla in data vill vi på detta sätt utveckla arbetssätt och hitta praktiska tillämpningar för både näringsliv och offentlig sektor.

Vill du veta mer?
Kontakta någon av oss:

Stefan Book

Civilingenjör, MSc, PhD
Managementkonsult och partner
Tel: 0706-95 97 93

Jag anlitas som inspiratör, för rådgivning eller för nulägesanalyser inför strategiska och operativt... viktiga uppdrag. Jag är också involverad vid genomförandet av strategiska utvecklingsarbeten hos våra kunder. Jag är nyfiken och söker ständigt nya insikter som kan hjälpa mig att tillsammans med andra finna bästa möjliga lösningar hos våra kunder.

Innan Effort doktorerade jag vid teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. 2006 disputerade jag med min avhandling ”Naturalizing quality management” som gick under ytan på vad som påverkar framgången i utvecklingsinitiativ inom organisationer. Innan dess hade jag samlat erfarenheter från både fordonsindustrin, skolan och äldrevården.
Läs mer