24 oktober 2018

Lagen om hållbarhetsredovisning – Varför? Vem? Vad?

lagstifntning-hållbarhetsredovisnng

Varför en lag om hållbarhetsredovisning?

Stora och medelstora svenska företag är sedan årsskiftet 2017/2018 skyldiga att hållbarhetsredovisa. I den här artikeln ger vi bakgrund till varför lagen kommit till, vad lagen innebär och vem som omfattas.

Forskning visar att hållbarhetsrapportering är en drivande faktor för företags hållbarhetsarbete och näringslivet är en viktig pusselbit om samhället ska kunna uppfylla målen för hållbar utveckling som Agenda 2030 och Sveriges miljömål. Företag ägda av svenska staten fick redan 2007 krav på sig att hållbarhetsredovisa och nu har turen kommit till stora och medelstora privata företag och organisationer.

Samtidigt blir företags ansvarstagande viktigare och viktigare ur ett konkurrensperspektiv och är den viktigaste faktorn efter pris och kvalitet när kunder väljer varumärke.

För företag som omfattas av lagen om hållbarhetsredovisning finns alltså en möjlighet att genom strategiskt arbete med hållbarhetsredovisning, skapa driv i sin egen utveckling och bli mer attraktiva för existerande och potentiella kunder.

Läs hållbarhetslagen i sin helhet. Söker du tips och inspiration till arbetet med hållbarhetsredovisning, läs inlägget Hållbarhetsredovisning – 6 tips för att lyckas.

Vem måste hållbarhetsredovisa?

Kravet kommer alltså från ett EU-direktiv och innan vi går in på detaljerna är det värt att notera att Sverige valt att gå längre än EU när det kommer till vilka företag som omfattas. EUs minimikrav är företag med minst 500 anställda. Den siffran har Sverige till exempel valt att halvera. De svenska företag som omfattas av kravet på hållbarhetsredovisning är företag som uppfyller minst 2 av följande 3 kriterier:

 1. fler än 250 anställda
 2. en omsättning över 350 MSEK
 3. en balansomslutning över 175 MSEK

Kravet på hållbarhetsrapportering gäller även verksamheter av allmänt intresse. Det tolkas främst som företag noterade på börsen men skulle också kunna omfatta företag som förser människor med viktiga produkter och tjänster som till exempel färskvatten eller energi.

I Sverige finns det idag ca 1600 svenska företag som faller in under kriterierna ovan. För företag som är del av en koncern är det ok att hänvisa till koncernens hållbarhetsredovisning, givet att den uppfyller de krav som lagen ställer.

Vad ska finnas med i hållbarhetsrapporten?

Lagen om hållbarhetsredovisning är egentligen ändringar i ett antal lagar, däribland årsredovisningslagen som numera säger:

”Hållbarhetsrapporten ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten, däribland…”

 1. Miljö
 2. Sociala förhållanden
 3. Personal
 4. Respekt för mänskliga rättigheter
 5. Motverkande av korruption

Dessa fem är alla viktiga områden men vi tycker det är viktigt att notera det sista ordet i paragrafen ovan ”däribland…”. Lagen säger alltså att områdena ovan ska finnas med men finns det andra områden som också är viktiga ska dessa också tas upp i hållbarhetsrapporten! Vi kan ta företag inom hälso- och sjukvård som exempel, vilket område är viktigast för dem? Förmodligen svarar de patientsäkerhet. Patientsäkerhet står inte uttryckligen med i lagen men eftersom området är viktigt för att kunna förstå företagets ställning ska det ändå med i hållbarhetsredovisningen.

Hållbarhetsrapporten ska beskriva företagets affärsmodell och inom vart och ett av (åtminstone) de fem områdena ovan redogöra för:

 • Policys
 • Risker
 • Indikatorer

Att få ihop en bra struktur utifrån de hållbarhetsfrågor som är viktiga, beskriva risker samt samla och sammanställa data är ett hantverk som kräver både tid och eftertanke. Få en introduktion med vårt webinar Hållbarhetsredovisning – Drivkraft för utveckling?.

Effort stöttar företag och organisationer med att hållbarhetsredovisa, läs mer om vår syn och våra tjänster kopplade till hållbarhetsredovisning.