9 juni 2017

Forskning: Hållbarhet i produktutveckling – En jämförelse av IKEA och SCA

Fotografi på en mörk trädstams årsringar. Mot övre högra hörnet ligger ett dekorativt grönt löv

Detta är en sammanfattning av artikeln Naturalizing sustainability in product development: A comparative analysis of IKEA and SCA som publicerades i november 2016 i Journal of Cleaner Production.

Hållbarhet blir en allt viktigare fråga på företags strategiska agenda och produktutvecklingsfunktionen har en avgörande inverkan på hur hållbart ett företag och dess produkter och tjänster är. Vissa företagsledare hävdar att hållbarhet är den främsta drivkraften för innovation (Immelt, Govindarajan & Trimble, 2009; Nidumolu, Prahalad & Rangaswami, 2009). Mycket forskning har fokuserat på strategiska val (Porter & Kramer, 2006). Däremot är arbetet med att integrera hållbarhet i produktutvecklingsprocessen hos stora företag inte lika utforskat.

Miljö – gemensam startpunkt för hållbarhetsarbetet

Efforts Magnus Marmgren har, tillsammans med Gunilla Clancy tidigare på IKEA och Sverker Alänge från Chalmers tekniska högskola studerat hur hållbarhet har integrerats i produktutveckling hos IKEA och SCA, båda framgångsrika pionjärer inom hållbarhet. Forskningen behandlar en period på nästan 20 år, från början av 1990-talet då satsningar inom framförallt miljö kan sägas utgöra starten av ett bredare hållbarhetsarbete inom båda bolagen, fram till år 2007. Studien bygger på intervjuer med medarbetare i företagen och författarnas egna erfarenheter.

Både skillnader och likheter i hållbarhetsarbetet

Studien visar att det finns både skillnader och likheter i sättet respektive företag arbetar med hållbarhet. De viktigaste likheterna är:

  • att företagen har byggt vidare på det som redan fanns på plats såsom arbetssätt, värderingar och prioriteringar
  • att det sätt de har bedrivit utvecklingsarbetet (de delar som blivit framgångsrika) stämmer väl överens med dynamiken i respektive organisation
  • att de har prioriterat hållbarhetsfrågor där det finns pengar att vinna
  • fokus på produktsäkerhet
  • att media och den allmänna opinionen tjänar som drivkrafter för hållbarhetsarbetet.

IKEA – hållbarhet bärs av kulturen

Studien visar också stora skillnader i hur de två företagen arbetar med hållbarhet. IKEA är ett kulturdrivet företag där arbetet utgår ifrån en relativt begränsad kontroll av medarbetarnas arbete och en hög grad av individuellt ansvar. Hållbarhet bärs genom kulturen och gemensamma värderingar och heuristiska regler snarare än policys och styrande dokument. Till exempel är IKEAs princip om sparsamhet och resurseffektivitet något som rätt utnyttjat rimmar väl med ett hållbarhetsarbete. De har också kunnat utöka principen om att ”bry sig” utanför den inre cirkeln av kunder och anställda.

SCA – hållbarhet genom struktur och verktyg

SCA har istället varit framgångsrika genom ett mer verktygsorienterat arbetssätt där man bl.a. gått i bräschen för utvecklingen och användningen av livscykelanalys (LCA) och har lyckats introducera det som ett standardsteg i produktutvecklingsprocessen. Detta arbetssätt har fungerat väl i en dynamik fokuserat på tydliga strukturer och överlämningar och respekt för specialistkompetens.

Lyckas med hållbarhet – anpassa och lär av andra

Studien visar alltså att det inte finns en bästa praxis för att utvecklas mot ett mer hållbart företag. Angreppsättet behöver snarare anpassas till olika organisationers unika förutsättningar. Däremot kan organisationer som vill starta upp eller utveckla sitt hållbarhetsarbete lära av SCA och IKEA, både av likheterna och skillnaderna i hur de har arbetat.

Titta också på vårt webinar om Strategiskt hållbarhetsarbete eller läs mer om våra tjänster inom hållbarhet.