1 oktober 2021

Drivkrafter och resultat – ledningssystem

Har du någon gång funderat på varför man utvecklar ett ledningssystem enligt någon eller några av de vanligaste ISO-standarderna? Utöver kundkrav alltså? Finns det andra drivkrafter eller anledningar?

Eller har du någon gång varit med och diskuterat fram vilka resultat man kan se av det systematiska arbetssättet? Vad är det vi vill ha ut av det? Resultat, effekt, verkan eller vad vi ska kalla det? ISO-standarderna talar ju om detta när det gäller ledningens genomgång till exempel.

Vi är övertygade om att när man tydliggör drivkrafter och förväntade resultat så ökar förståelsen och engagemanget väsentligt för det systematiska kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet (KMA) eller varför inte hållbarhetsarbetet.

Vanliga drivkrafter

Förutom kundkrav för att få fortsätta vara leverantör upptäcker man snart att det ofta finns en rad fördelar eller drivkrafter att arbeta med KMA-frågor i ett ledningssystem och att kanske t o m vara certifierad. Det kan handla om varumärke och att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna locka – och behålla – den bästa kompetensen inom företaget. Den kan handla om att minska risker eller lönsamhetsskäl. Eller planetens villkor, åtminstone när det gäller miljödelen av ledningssystemet. I några fall är drivkraften ledningens eller chefers eget engagemang, vilket är en stor fördel. Oavsett vilket eller vilka skälen är så är vår starka rekommendation att tydliggöra dessa inom organisationen. Prata om drivkrafterna, försök konkretisera dem, utmana dem och klargör vad detta innebär just för ditt team. Det kommer garanterat att öka engagemanget för frågorna. Och med engagerad personal så vet vi alla att resultaten kommer strax därefter.

Förväntade resultat

I början av varje ISO-standard beskrivs syftet eller avsikten med ett ledningssystem som uppfyller standardkraven. Kvalitet (ISO 9001): att ständigt kunna erbjuda produkter och tjänster som uppfyller kund- och lagkrav. Miljö (ISO 14001): att skydda miljön genom förebyggande eller mildrande av negativ miljöpåverkan. Arbetsmiljö (ISO 45001): att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa samt att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser. Varje standard utgår ju från sitt ämnesområde och det gäller för det enskilda företaget att hitta smarta arbetssätt som är positiva för flera så kallade resultatområden (ofta framtagna i en väsentlighetsanalys)

Det kanske kan beskrivas på följande sätt: vi vill skapa en hållbar organisation med god ekonomi genom supernöjda kunder med så liten miljöbelastning som möjligt i en sund och utvecklande arbetsmiljö. Att få till detta i stort som smått, det är tiotusenkronorsfrågan, som det hette förr.

Som ett komplement till mål kan man också prata mycket i sin grupp om hur man upplever t ex arbetsmiljön. Känner vi oss säkra nu? Tycker vi t o m att det är hälsosamt att arbeta tillsammans? Är man medveten om vilka friskfaktorerna är? Kan det vara korta beslutsvägar, tillit, feedback eller andra saker. Resonera också kring gruppens bidrag till nöjda slutkunder och minskade miljöbelastningar. Inom vården brukar man ibland säga att en välinformerad patient är en nöjd patient. Kanske kan vi skala upp detta och säga att en välinformerad intressent, t ex medarbetare, är en nöjd medarbetare, Man ser sammanhanget och sitt bidrag. Man är med på en meningsfull resa. Man ser varför man gör det. Och man ser förhoppningsvis resultatet. Ledningssystemet har fått sin mening.

Så försöker vi resonera i våra konsultuppdrag och på våra utbildningar. Välkommen du också!