25 april 2017

5 effekter vi hoppas på med nya diskrimineringslagen

Fotografi på fem anonyma personer som står på rad. Huvud och fötter är bortbeskurna, blandning mellan kön och etnicitet

För företag som vill utveckla hållbara innovativa verksamheter är förändringen i diskrimineringslagstiftningen ett välkommet inslag. Använt på rätt sätt blir de aktiva åtgärder som nu gäller samtliga sju diskrimineringsgrunder ett utmärkt verktyg för arbetsgivare och utbildningsanordnare att öppna upp och bredda gamla strukturer. Strukturer som kan vara hämmande och rent av skadliga för företagets långsiktiga framgång och överlevnad.

Du som är ny på området kan gå till diskrimineringsombudsmannens hemsida för att få koll på grunderna. Nedan ger Efforts Ida Lindgren 5 exempel på effekter som kan komma ur arbetet mot diskriminering.

  1. Mångfald driver nytänkande och innovation
  2. Ta till vara potentialen i er tysta kunskap
  3. Ett normkritiskt perspektiv ger högre kvalitet
  4. Medarbetare som behandlas rättvist levererar bättre
  5. Delaktighet för minskad exkludering = bättre arbetsmiljö för alla

1 Mångfald driver nytänkande och innovation

Ju fler som tänker kloka tankar desto större är chansen till banbrytande idéer. Ännu större är chansen om olika perspektiv får komplettera varandra. Diskriminering eliminerar denna fantastiska möjlighet. Einstein satte huvudet på spiken då han sa ”hur ska vi få nya resultat när vi fortsätter tänka som vi alltid tänkt?” När vi arbetar innovativt och aktivt för att alla oavsett kön, könsöverskridande uttryck/identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska ges samma möjligheter att bidra och tänka kloka tankar ökar möjligheten till idé-generering, innovation och utveckling.

2 Ta till vara potentialen i er tysta kunskap

Inom oss alla finns en enorm bank av tyst kunskap. Denna tysta kunskap vägleder oss i våra val och beslut. Då och då läcker vår tysta kunskap ut, ja oavsett om vi vill eller ej så läcker vi vårt inre. Vi pratar då om vår organisationskultur. Det viktigaste skriver vi ner i olika dokument. Genom att dokumentera arbetet mot diskriminering och likvärdigt bemötande påverkar vi andra. En väl fungerande verksamhet tar hjälp av dokumentationen men också av det faktiska beteendet för att skapa en stark och gynnsam organisationskultur. Du vet väl att en positiv kultur som präglas av jämlikhet, delaktighet och rättvisa också är a och o för ett företags framgång? Skriv ner och dokumentera arbetet, det kommer vägleda dig och ditt företag i rätt riktning. Ta kravet på rutiner för att undvika och hantera trakasserier och repressalier som exempel. Se inte “framtagandet av rutin” som slutmål. Använd istället lagkravet för att skapa den kultur ni vill ha på ert företag. Läs den här artikeln för fler tips kring styrande dokumentation och ledningssystemsarbete.

3 Ett normkritiskt perspektiv ger högre kvalitet

Med hjälp av de aktiva åtgärderna, som förändringen i diskrimineringslagen fokuserar, ges vi chans att undersöka om det finns risk för diskriminering eller repressalier, analysera dess orsaker, åtgärda och följa upp. Genom att vila det systematiska förbättringsarbetet på ett normkritiskt perspektiv ges vi möjlighet att bredda de värderingar och normer som styr vårt vardagsarbete. När vi gör det kommer vårt beteende ändras så fler individer och grupper får plats i vardagsarbetet. När fler individer får plats att tänka och agera utan att hämmas på grund av förutfattade meningar och begränsande normer, så ökar chansen till högre kvalitet på de varor och tjänster som produceras.

4 Medarbetare som behandlas rättvist levererar bättre

En av orsakerna till frånvaro på grund av psykosocial ohälsa beror på orättvisor i arbetslivet Att behandlads orättvist skapar starka känslor och missgynnar både arbetsgrupper och resultat. Lönesättning exempelvis, görs många gånger på felaktiga grunder och om än omedvetet så ger det upphov till en orättvis behandling. Genom att kartlägga och följa löneutvecklingen utifrån ett jämställdhetsperspektiv kan osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor upptäckas, åtgärdas och förhindras i tid. Vem vill inte ha en rättvis lönesättning på sin arbetsplats som motverkar frånvaro och ohälsa?

5 Delaktighet för minskad exkludering = bättre arbetsmiljö

Människan har i alla tider engagerat sig i olika former av gruppaktiviteter för överlevnad. Maslow slog tidigt fast att gemenskap är livsavgörande för överlevnad. Att inkludera människor och göra dem delaktiga i arbetet mot diskriminering är ett effektivt verktyg för att öka förståelsen av vad exkludering av en människa kan få för effekter. Delaktighet och engagemang för allas lika rätt och värde torde därför vara det absolut mest effektiva sättet att skapa gemenskap och riktning för en god arbetsmiljö. En väl fungerande arbetsgrupp som vilar på dessa grunder har mycket bättre förutsättningar att lyckas med arbetet och nå målen.