3 juli 2020

Culture eats strategy for breakfast?

Det är numera fler och fler organisationer som pratar om hållbarhet och agerar på ett mer hållbart sätt. Det är bra. Ju fler desto bättre. Färre pratar dock än så länge om hållbarhetskultur. Frågan är då om det är viktigt. Och vad man menar man med hållbarhetskultur. Begreppet säkerhetskultur är ju känt och eftersträvansvärt sedan länge, det vet alla som arbetar seriöst med säkerhetsfrågorna. Samtidigt är rimligen säkerhet en väsentlig del av det vidare begreppet hållbarhet. Går det därför att ”skala upp frågan” från säkerhet till hållbarhet? Eller måste man lägga till dimensioner? Det är ju två begrepp som möts – hållbarhet och organisationskultur. Låt oss titta på vart och ett av dessa.

Organisationskultur

Första av allt bör vi slå fast att en organisation normalt inte har flera olika kulturer. T ex en ordinarie organisationskultur och en hållbarhetskultur vid sidan av. Det vi vill åstadkomma är i stället en organisationskultur där hållbarhet är en högt prioriterad värdering.

Henning Bang skriver att ”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden” Edgar Schein har beskrivit att organisationskulturen har tre lager. Det yttersta lagret – kallat artefakter – är det som du själv kan se i vardagen. Vad andra gör, hur man pratar, kläder, symboler etc. Det mellersta lagret är vad organisationen påstår är viktigt. Ofta sker detta i Code of Conducts, policies, målsättningar etc. Det kan också vara muntliga mantran som återkommer. Det innersta lagret är det mest svåra att ändra. Det är egna självklarheter eller grundläggande antaganden som vi bär med oss sedan länge. ”Så här är det ju!” Ibland är man inte ens medveten om att man har dessa med sig i bagaget.

Hållbarhet

Hållbarhet har många definitioner och utgångspunkter. Det mest luddiga är de tre dimensionerna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Lite mer förtydligat blir begreppet i de 17 hållbarhetsmålen, men fortfarande på en mycket övergripande nivå. För den enskilda organisationen är det ofta mest praktiskt och konkret att beskriva hållbarhet som ett resultat av intressent- och väsentlighetsanalysen. Vilka områden förväntas vi vara duktiga på framöver? Vilka blir våra resultat- och fokusområden? Vad gäller inom exempelvis ekonomi, miljö, arbetsmiljö, etik, kvalitet etc? Inom dessa områden sätter vi sedan mål och handlingsplaner så att vi ständigt blir bättre.

Hållbarhetskultur

Vägen dit startar utifrån och in. Från det yttersta lagret in till det innersta lagret. Det handlar om att förena dessa två begrepp så att det blir naturligt att tänka och praktisera hållbarhet i organisationen, såväl strategiskt, taktiskt och operativt. Vi måste alltså i ett första läge verkligen praktisera det som vi påstår är viktigt i våra policies och målsättningar. De anställda vill se bevis att hållbarhet gäller även i pressade lägen och när det bränner till. Då är de två yttersta lagren i samklang.  Ju fler sådan bevis desto bättre och så småningom kan börja ifrågasätta sina egna självklarheter på ett konstruktivt sätt. Vi har åstadkommit en stark hållbarhetskultur när organisationens värden stämmer väl överens med medarbetarnas värden. Någon klok person sade en gång att ”All we need is passionate people and some structure”. Strukturen kan vi få från exempelvis moderna ISO-standarder. Dessa är kanon! Men passionen och engagemanget måste vanligen komma någon annanstans ifrån. Från organisationens ”Why?”. Från chefer och beslutsfattare som är de främsta kulturbärarna för hållbarhet. Från eldsjälar som ser den stora bilden och de stora möjligheterna.

Kultur. Svårt till en början. Enklare efter en stunds fundering och konkretisering. Och viktigast av allt för en lyckad hållbarhetsresa.

Välkommen att kontakta oss för mer hjälp hur ni kan fortsätta er hållbarhetsresa genom att arbeta med att stärka er hållbarhetskultur. I den sista modulen av vårt femtondagars utbildningsprogram Diplomerad Hållbarhetsspecialist diskuterar och konkretiserar vi möjligheterna till att lyfta fram hållbarhet som en stark och vägledande värdering i din organisationskultur. Vi startar en ny omgång nu i höst – välkommen att hänga på!