Rör- och tankbyggare mot hållbar affärsmodell

Fotografi på två av Midrocs medarbetare med arbetskläder och säkerhetsutrustning. Den högra mannen håller om axeln på sin kollega medan de går framåt, ansiktet vänt mot honom och ler.

Vilka är Rodoverken?

Midroc Rodoverken är en entreprenör inom industriella byggprojekt med huvudkontor i Ödsmål, Stenungsund. Företaget bygger tank- och rörsystem över stora delar av Europa och har en världsledande metod för tankbyggnationer.

Byggprojekt inom industrin kännetecknas av komplexa krav från lagar och standarder, starka beställare och en tilltagande konkurrens från utländska aktörer. Effort anlitades av Rodoverken på grund av utmaningar i att få till styrning och lönsamhet i sina projekt. Verksamheten har vuxit genom förvärv och det fanns ett behov av att knyta de olika delarna starkare samman, hitta gemensamma arbetssätt och finna driv i utveckling av verksamheten.

 

Strategi, processutveckling och gemensamma arbetssätt

Effort har stöttat Rodoverken i att ta fram en ny strategi, att utveckla en tydligare projektmodell och att identifiera kompetensgap. Tillsammans har vi också arbetat med kartläggning, analys och utveckling av lager- och förrådsverksamhet samt säkerhetsarbetet.

En central utgångspunkt för arbetet har varit att involvera medarbetare för att få idéer och driv inifrån. Utbildning har också varit en naturlig del av uppdraget för att höja kunskapsnivån och för att sprida nya arbetssätt bland drygt 200 medarbetare.

 

”Rodoverken har genomgått en enorm utvecklingsresa och vi hade aldrig kommit dit vi är nu utan konsulterna från Effort. De har hållit ihop oss i vårt strategiska arbete, fungerat som bollplank och drivit förändringar i produktionen.”

 

Att visualisera arbetssätt har varit centralt såväl i ledningsgruppen med en ny strategisk vägg samt i det dagliga arbetet med planeringstavlor och Kanban-inspirerade orderflöden. För projekten, som är spridda geografiskt, har det satsats på digitalisering. Alla arbetsledare har utrustats med egna bärbara datorer och på intranätet, byggt i SharePoint, finns verksamhetshandboken tillgänglig. Ett exempel som alla numera kommer åt är projekttavlan där status visas för pågående projekt. Att arbeta mer med IT har varit en utmaning givet att projektledare och arbetsledare arbetar i tuffa miljöer och att IT ofta inte är det starkaste av intressen.

 

Stabilitet, rekryteringar och driv i utvecklingen

Sedan Effort kom in har Midroc Rodoverkens ekonomiska resultat stabiliserats och nu finns en grund för stark tillväxt på översta raden tillsammans med goda marginaler på den nedersta.

En annan viktig effekt av arbetet är insikten om vilken kompetens företaget saknar. Rodoverkan har numera säkrat kompetens inom till exempel entreprenadjuridik för att möta beställarna och få med sig tydliga och väl anpassade avtal in i projekten.

Stressnivån i organisationen inför revisioner och certifiering har minskat tack vare tydligare arbetssätt och ansvarsfördelningar. Från en målsättning om noll avvikelser ser man nu revisioner som en tillgång och källa till utveckling.

Flera delar av organisationen vittnar också om att förmågan att ta beslut och genomföra förbättringar har stärkts. Det är glädjande att förståelsen mellan företagets olika delar har förbättrats genom att man jobbar mer på samma sätt och mer tillsammans. Det ger en bra känsla inför framtiden.