Från mjölkbil till ISO 9001 och 14001-certifierat bussbolag

Vilka är KE’s Bussar?

KE´s Bussar är ett familjeägt företag som startades av Elof Larsson i Fjärås 1922. Han körde mjölkbil mellan Fjärås och Kungsbacka men upptäckte efterhand att det var många som ville åka med och utvidgade med bussar för att möta efterfrågan. Idag drivs KE’s Bussar av Elofs sonsöner och företaget har ca 60 bussar för resor både inom och utom Sveriges gränser.

Under 2016 insåg KE’s att de hade behov av att kvalitets- och miljöcertifiera sig enligt ISO 9001 och ISO 14001. Kravet kom från en ny trafikupphandling som företaget ville vara med och buda på. Certifieringsarbetet var alltså av strategisk betydelse med skarp deadline och vi på Effort fick frågan att stötta KE’s bussar i arbetet.

”Effort har varit med vid införandet av ett nytt ledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001. Med deras kompetens och lyhördhet har vi kunnat anpassa systemet så att det passar vår verksamhet och stöder oss i det dagliga arbetet. Det har hela tiden varit högt i tak och roligt att vara med i utvecklingen.”

Per Hendén, Ekonomichef

Nulägesanalys för att få grepp om status mot kraven i ISO 9001 och 14001

För att få en bra förståelse för företaget och vilka förutsättningar som fanns för certifiering genomfördes en nulägesanalys. Intervjuer med nyckelpersoner som VD, ekonomichef, trafikledning, miljö- och kvalitetskoordinator, verkstadsansvarig med flera genomfördes tillsammans med en genomgång av dokumenterade rutiner, policys och processer. Detta gav en bild av företagets förutsättningar som kunde omsättas i en tydlig gap-analys med styrkor och svagheter på olika områden. Analysen tillsammans med en handlingsplan för att överbrygga gapen presenterades för ledningsgruppen.

Analysen låg sedan till grund för det fortsatta arbetet mot certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001. Huvuddragen i arbetet utgjordes av att:

  • identifiera företagets huvudprocesser
  • göra omvärlds-och intressentanalys
  • ta fram och värdera påverkan och risker
  • utveckla stödjande dokumentation till de olika processerna
  • utbilda medarbetare

Samtidigt som systemet utvecklades byggdes ett intranät i Sharepoint för att skapa tydlighet och enkelhet samt att göra information tillgänglig för alla. Arbetet för att komma fram till en certifiering har till stor del skett genom workshops med medarbetare i olika konstellationer. Med en tydlig ansvarsfördelning av vem som gör vad har arbetet rullat på vilket givit en värdefull kontinuitet.

 

Koll på intressenterna ger förutsättningar att leverera riktigt bra tjänster

KE´s Bussar har nu klarat certifieringsrevisionen och är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det starka engagemanget från ledningsgruppen och det öppna förhållningssättet till oss som konsulter har varit en av framgångsfaktorerna i detta projekt. Tillsammans med struktur, vägledning och driv från oss på Effort har vi gemensamt skapat förutsättningar som lett till att KE’s bussar nu har sina två certifikat att hänga på väggen. De viktiga effekterna av arbetet hänger dock inte på väggen. De syns i form av företagets förmåga att kunna balansera och hantera olika sorters krav och förväntningar från olika intressenter och att sedan kunna omsätta detta i riktigt bra tjänster som håller.