Aktionsforskning för en mer hållbar allmännytta

Fotografi Framtidens hållbarhetsrapport 2015 på fem kvinnor som står vid en butiksdisk, de flesta tittar in i kameran, alla ler.

Vad är Framtiden?

Förvaltnings AB Framtiden är en koncern inom Göteborgs stad med ca 72 000 lägenheter i egen förvaltning genom 4 dotterbolag och med ett bolag för nyproduktion samt störningsjouren. Här ingår bolag som många Göteborgare har en relation till, bland annat Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder samt Gårdstensbostäder.

 1. Forma ett ramverk för hållbarhetsredovisning och ta fram riktlinjer för användning av ramverket.
 2. Presentera ramverk och riktlinjer vid VD-möte för att komma överens om hur man går vidare i arbetet inom koncernen.
 3. Öka medvetenheten kring hållbarhet/CSR i organisationen.

 

”Samarbetet med Effort har präglats av lyhördhet och en förmåga att anpassa arbetet till våra behov. Det var ett roligt, inspirerande och givande samarbete med lärdomar som jag har glädje av än idag.”

 

Björn Gustafsson, fd Teknikutvecklingschef på Framtiden, nu Göteborg Energi

 

Ramverk för hållbarhet och motor i hållbarhetsarbetet

Första steget var att synliggöra och tydliggöra vad hållbarhet innebar i praktiken. Vi ville bygga på det som redan var styrkor i Framtiden-koncernen men också fånga svagheter för utveckling. För att nå fram till ett fungerande ramverk intervjuade vi intressenter i dotterföretag och på förvaltningar. Syftet var att få kompletterande perspektiv på moderbolagets strategiska roll och vad som skulle kännas naturligt i organisationen. Arbetet ledde fram till åtta prioriterade områden som koncernen skulle kunna fokusera på för ett mer hållbart Göteborg:

 1. Livsmiljö
 2. Bostadsutbud
 3. Ett sammanhållet Göteborg
 4. Öppenhet och transparens
 5. Miljöpåverkan
 6. Arbetsförhållanden
 7. Kunskapsutveckling
 8. Ekonomi

Med ramverket som utgångspunkt drev vi arbetet för att nå en hållbarhetsredovisning som kunde inspirera till utveckling. Tillsammans med Framtiden valde vi att sätta fokus på koncernens ledningsarbete. Idén var att gå från en rapporteringskultur till en utvecklingskultur. Fokus hamnade på arbetssätt snarare än nyckeltal, där nyckeltalen återfanns i årsredovisningen. Framöver var tanken att integrera dessa rapporter.

 

Nya insikter, Göra skillnad och en forskningsartikel

Uppdraget resulterade i en växande insikt om de olika dimensionerna i ett hållbarhetsarbete och hur man kan driva denna typ av utveckling. Koncernen arbetar med att skapa resultat inom de åtta områdena som ett sätt att bidra till visionen om Göteborg som en hållbar stad.

Detta arbete finns beskrivet i Framtidens hållbarhetsrapporter, Göra skillnad där berättelser om projekt och goda exempel på hållbarhetsarbete i verksamheten lyfts fram. Syftet är att dessa berättelser inspirerar fler, både inom och utom koncernen att ta initiativ för förändring mot mer hållbara städer.

Uppdraget drevs i form av ett aktionsforskningsprojekt. Effort och Framtiden skrev tillsammans artikeln Sustainable governance – setting direction and inspiring change in a city development corporation om arbetet. Artikeln spreds internationellt på en konferens om hållbar innovation i Köpenhamn. Aktionsforskningsformen och artikeln gör att kunskapen kan spridas vidare, exempelvis på högskoleutbildningar där insikterna om vad som påverkar strategisk utveckling är viktiga.